TAHTTAN NİÇİN İNDİRİLDİM

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Hocasına yazdığı mektup:
«Ben Hilâfet-i İslâmiyye'yi hiçbir sebeple terk etmedim. Ancak ve ancak (Jön Türk) ismiyle maruf ve meşhur olan İttihad Cemiyeti ruesâsının tazyik ve tehdidi ile Hilâfet-i İslâmiye'yi terke mecbur edildim. Bu İttihatçılar, Araziyi Mukaddese'de «Filistin'de» Yahudiler için bir vatan-i kavmi tesisini kabul ve tasdik etmem için inatçı ve devamlı tehdit ısrarlarına rağmen katiyyen bu teklifi kabul etmedim. Bilâhare yüzelli milyon altın İngiliz lirası vereceklerini vaad ettiler. Bu teklifi de katiyyen reddettim. Kendilerine şu sözlerimle mukâbelede bulundum»:
Değil yüzelli milyon altın İngiliz lirası, dünya dolusu altın verseniz bu teklifinizi katiyyen kabul etmem. Ben otuz seneden fazla bir müddet Millet-i İslâmiye'ye ve Ümmet-i Muhammediye'ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların ve Selâtin-i Hulefâ-i Osmâniyye'den baba ve ecdâdımın sahifelerini karartmam. Binaenaleyh bu teklifleri mutlaka kabul etmem, «diye kat'i cevâb verdikten sonra hallimde ittifak ettiler. Beni Selânik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu tekliflerini kabul ettim. Allahü Teâlâ'ya hamd ettim ki ve ederim ki Devlet-i Osmâniyye'ye ve bütün âlem-i İslâm'ın ebedî birliğine darbe olacak olan tekliflerini (Yani Arâzî-yi Mukaddese'de Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını) kabul etmedim.
İşte bundan sonra olan oldu. Bundan dolayı Mevlâyı Teâlâ Hazretlerine hamd ederim.
Şu sözlerimle mektubuma hitam veriyorum. Mübârek ellerinizden öperek hürmetlerimi, kabul buyurmanızı sizden rica ve istirham ederim. İhvan ve esdikanın cümlesine selâm ederim.» (Hâdim-ül Müslimin Abdülhamid). (İrtihalin 70. Yılı - El Mecelle Dergisi)

Fazilet Takvimi